Re: Bo Beryl sẽ đổ bộ Houston sng mai ???


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by tinh (98..168.131) on July 07, 2024 at 19:36:19:

In Reply to: Bo Beryl sẽ đổ bộ Houston sng mai ??? posted by Z .... 2 tinh, tn on July 07, 2024 at 15:19:36:

Thanks anh CP.

Hx Mỹ texted ax h̀i khoãng 2pm hỏi có c̀n she qua phụ move gì v trg nhà khg vì gió sẽ trn 60mph khi bão tới. Th́ là ăn cơm xong, làm theo lời hx cho she ngó qua th́y mà an lòng :D.

t còn nói với ax h̃ có tin bão thì th́ nào anh CP cũng v forum báo, mà lúc hx nói thì chưa th́y anh CP post, nghĩ chắc anh chị đang ḅn thu dọn đ̀ ngoài sn.


Bão này chỉ ćp 1, so với ḿy l̀n bão ćp 4 trước, thì là nhẹ h̀u I think.

Hm qua và bữa nay cũng đã mưa ḿy tṛn lớn ch̃ t, nhờ th́ mát và trong lành. Houston này còn t̀n tại tới by giờ là nhờ những tṛn mưa to, khg thì H chẳng khác nào sa mạc, khg gì śng n̉i.


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)