Bo Beryl sẽ đổ bộ Houston sng mai ???


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by Z .... 2 tinh, tn (172..52.100) on July 07, 2024 at 15:19:36:


Nh của tinh, tn v CP đều nằm trong đường đi của bo ... Tối nay sẽ mưa gi tưng bừng

Chc cc bạn v người Houston đều an lnh!

Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)