Re: Bo Beryl sẽ đổ bộ Houston sng mai ???


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by tinh (172..52.196) on July 08, 2024 at 10:24:38:

In Reply to: Re: Bo Beryl sẽ đổ bộ Houston sng mai ??? posted by tinhtoG on July 08, 2024 at 10:00:55:

hết mưa hết gi, bo đ đi xa rồi, nh hx VN cũng mới li xe về tới. Neighbors bu lại phụ nh n sửa lại chỗ cửa sổ bị bay, c ax tui trg đm bu 😬


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)