Re: Bo Beryl sẽ đổ bộ Houston sng mai ???


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by tinhtoG (172..52.170) on July 08, 2024 at 10:00:55:

In Reply to: Re: Bo Beryl sẽ đổ bộ Houston sng mai ??? posted by tinh on July 08, 2024 at 09:51:43:

btw, hồi tối nhờ ax đeo bng v 2 ci lổ mới xỏ 3 ngy đ lnh. Tốn hết 1.5 hr mới đeo được v lổ nhỏ xu. Khg thấy đau g hết, lỗ tai l chỗ gần như khg c cảm gic v cũng khg c mu. By giờ mỗi bn tai c 2 lổ, you thấy lổ cũ đeo nặng lm tai mnh rũ xuống v lm lổ c ngy đứt la lun cho nn giờ c lỗ mới th lổ cũ sẽ đeo nhẹ thi 😬

Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)