Re: Bo Beryl sẽ đổ bộ Houston sng mai ???


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by tinh (172..52.170) on July 08, 2024 at 09:51:43:

In Reply to: Re: Bo Beryl sẽ đổ bộ Houston sng mai ??? posted by DG on July 08, 2024 at 09:38:17:

Thanks G v HA

khg thấy ai bị g hết, chỉ c đồ vật bị hư khg nhiều, nh nhỏ hx VN bị bay 1 cửa sổ li insulation ra, my hus chụp hnh text cho her v nh n về Louisiana chơi chưa ln.

Nh em mnh th bị trốc gốc 1 cy nhỏ. Chị mnh thấy bo ở Mỹ gh qu, mnh ni bo ny cấp 1 thi đ, chứ mấy lần cấp 4 th phải di tn theo lịnh, khg đi c g rng chịu 😬


ở riết quen thi v cầu nguyện xin Cha che chở cn đồ vật hư ci no thay ci đ.


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)