Re: Bo Beryl sẽ đổ bộ Houston sng mai ???


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by DG (67..177.2) on July 08, 2024 at 10:49:07:

In Reply to: Re: Bo Beryl sẽ đổ bộ Houston sng mai ??? posted by tinhtoG on July 08, 2024 at 10:00:55:

mẹ tui hồi đ khng biết đeo bng tai nặng hay l tại her skin, ci lỗ tai bự ra, she mua đồ thật ci trụ pha sau nhỏ khng si đuọc, she nhờ tui mua ci trụ đồ giả bảng bự mới đeo đuọc her earrings ... tui ton đeo earring nhẹ, ci loops th chỉ đeo khi đi đu đ ri tối về tho ra nn lỗ nhỏ ... c lần hắn mua earrings nht khong v phải đem return


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)