Re: Bo Beryl sẽ đổ bộ Houston sng mai ???


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by DG (67..177.2) on July 08, 2024 at 10:46:02:

In Reply to: Re: Bo Beryl sẽ đổ bộ Houston sng mai ??? posted by tinh on July 08, 2024 at 09:51:43:

khu tui ở th hay bị chy ... ở đu cũng c ci ny ci nọ ... mấy ngy nay nhiệt độ nng 100 độ F, hm nay xuống 94 độ F ri lại ln lại xuống


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)