Re: Bo Beryl sẽ đổ bộ Houston sng mai ???


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by tinh (172..52.70) on July 08, 2024 at 10:52:14:

In Reply to: Re: Bo Beryl sẽ đổ bộ Houston sng mai ??? posted by DG on July 08, 2024 at 10:46:02:

ừa c chạy đng trời mới khg khỏi nắng

ở đu cũng c niềm vui l chm ngn để sống, khg đứng ni nầy trng ni nọ, tới hồi qua được ni nọ th lại ng về ni kia hihii
Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)