Re: Bo Beryl sẽ đổ bộ Houston sng mai ???


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by tinh (172..52.180) on July 08, 2024 at 08:50:31:

In Reply to: Re: Bo Beryl sẽ đổ bộ Houston sng mai ??? posted by tinh on July 08, 2024 at 08:40:01:

hng ro ngăn cch nh mnh với nh hx pha sau bị sập 1 phần nn thấy được nh hx c hồ bơi v my pht điện nn thấy đn on khg 😬

Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)