Re: Người bên VN thiếu thành thật hay tuỳ người ???


Posted by DG ..38..236.146 on Mar 11, 2019 at 11:09:17:

In Reply to: Người bên VN thiếu thành thật hay tuỳ người ??? posted by KT on Mar 11, 2019 at 11:02:30:

bạn DG khách sáo đó mà

chỉ chổ cho bạn order trên net ?Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]