Re: Hôm nay tôi lại ....


Posted by DG ..38..236.146 on Aug 12, 2019 at 09:03:00:

In Reply to: Hôm nay tôi lại .... posted by KT on Aug 12, 2019 at 08:52:02:

lần sau cô ấy gọi điện thọai buổi sa'ng nói về tiệm th́ KT cứ bảo với cô ấy: lần sau em phone bx anh :) đẩy cô đó sang talk với bx KT cho chắc ănMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]