Re: không biết có nên


Posted by Lz ..207..61.9 on Jun 20, 2019 at 18:08:54:

In Reply to: Re: không biết có nên posted by tbm on Jun 20, 2019 at 12:25:58:

Phải

Làm manager phải biết cách điều hợp những cái conflicting interest, and facilitate compromise between different factions. Người có cái skill đó th́ thấy dễ như trở bàn tay, không có th́ thấy nhức đầu quá

Nội cái việc trong 1 team, làm sao để cho nó ḥa hợp, nó work với nhau là đủ mệt rồi, chưa nói lúc phải đối đầu với higher manager & other teams.

But, như bác nói, chưa thử th́ chưa biết, có khi bác (Q) có cái talent đó cũng không chừng :)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]