Re: Hôm nay tôi lại ....


Posted by KT ..107..97.61 on Aug 12, 2019 at 09:04:58:

In Reply to: Re: Hôm nay tôi lại .... posted by DG on Aug 12, 2019 at 09:03:00:

Chà KT mà nói vậy chắc cổ đứt chếnh luôn quá, :))))Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]