Re: không biết có nên


Posted by Q ..23..67.78 on Jun 20, 2019 at 19:04:26:

In Reply to: Re: không biết có nên posted by Lz on Jun 20, 2019 at 18:08:54:

yeah thế nào cũng phải thử không thư ?sao biết ḿnh làm được không, làm không được lại trở lại làm developer, not end of the world, developer job kiếm lúc nào chả cóMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]