Re: chớt quớt


Posted by tinh ..76..244.248 on Jun 20, 2019 at 19:11:24:

In Reply to: Re: chớt quớt posted by DG on Jun 20, 2019 at 19:05:49:

khg làm được là cái chắc

G giỏi cái vụ đó hơn tui nhiều, tui sẽ nổi điên eheheeMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]