Re: chớt quớt


Posted by DG ..98..177.221 on Jun 20, 2019 at 18:59:33:

In Reply to: Re: chớt quớt posted by Z on Jun 20, 2019 at 18:05:22:

xanh l, chua lt, vậy mới ngon
ngọt ngọt ăn ớn, chả nuốt tri
người du*ng khng biết, tuỏng dnh bầu
hỏi ra mới biết "qua' đt rồi" (qu tuổi mang bầu)

hahahahaMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]