Re: không biết có nên


Posted by Q ..23..67.78 on Jun 20, 2019 at 19:48:27:

In Reply to: Re: không biết có nên posted by DG on Jun 20, 2019 at 19:18:10:

hết rồi, it is one lifetime học lớp pre-calculus, sau đó không có ǵ nũa
con trai ḿnh cũng tuyên bố là nó không cần vào good college nó không cố quá làm ǵ, nó nói college b́nh thường cũng kiem job được
y như DG nói vậy đó
ḿnh nói nó: how about scholarships, you have good grade and apply to an average college for scholarship
nó nói để nó coi
very disappointed
Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]