Re: đồ ăn ở VN mắc qu, so với đồng lương


Posted by DG ..38..236.146 on Mar 11, 2019 at 12:14:41:

In Reply to: đồ ăn ở VN mắc qu, so với đồng lương posted by CTC on Mar 11, 2019 at 12:11:36:

sao DG xem Mr. color man review về ăn uống, cứ ke^u rẻ :) chắc tại he l đại gia nn ci g cũng ku rẻ :)
Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]