Re: nên hay không nên


Posted by KT ..107..97.96 on Nov 02, 2018 at 09:20:08:

In Reply to: Re: nên hay không nên posted by Không nên on Nov 02, 2018 at 09:07:34:

Như vây 174 muốn DG vừa lo cho mẹ ḿnh bên nhà ông anh vừa lo cho mẹ chồng vừa đi làm việc full time ???
Như vậy KT thấy không công b́nh cho DGMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]