Re: nên hay không nên


Posted by Hải Âu ..73..174.114 on Nov 02, 2018 at 09:26:41:

In Reply to: nên hay không nên posted by DG on Nov 02, 2018 at 08:54:23:

P có bạn có mẹ cần ngụi cạnh bên 24/7 ... bạn P & anh em muón thêm giờ (nghe nói $13/hr) ṛi chia nhau trả
Ngụi take care ngoài giờ chính phủ trả th́ con cái trả
---
Nhà chồng hắn nhièu anh chị em th́ chia ra củng khg có bao nhieuMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]