Re: to tn


Posted by DG ..71..169.34 on Sep 12, 2020 at 21:15:50:

In Reply to: to tn posted by tinh on Sep 12, 2020 at 20:45:30:

ba m chồng mnh cũng thọ, m chồng 91 tuổi, mặc tả, đi đứng yếu nhưng cn lếch lếch cha^.m cha^.m v bếp, v nh tắm đuọc b chồng mnh cở 93-94, dắt theo khi đi Costco cho ng ra ngoi 1 t, ba chồng đi bong bong, theo kịp buc chn mnh đ nh, cn khoẻ lắm

anh trai lớn của ba chồng mnh mới mất bn Vietnam, nghe kể thọ 100 tuổi

s'ng thọ qu chả ham, chỉ cực con ci m tới thời DG, chắc nhc thảy v nursing home chứ sức m'y chứa ở nh như DG ở với ba m chồngMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]