to G


Posted by tinh ..76..244.248 on Sep 12, 2020 at 20:53:50:

cm ơn G trễ v lo viết cho tn xong mới đọc của G

ừa mẹ chồng khoẻ lắm khg sao hết. thỉnh thoảng họ cho b phone về ni chuyện cho nh yn tm.
Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]