Re: cooking


Posted by Bnh Yn ..107..216.153 on Jul 18, 2019 at 20:34:37:

In Reply to: Re: cooking posted by Q on Jul 18, 2019 at 20:29:04:

Chi bếp l chuyện nhỏ như con thỏ,
giống như chạy xe th c rửa xe chi xe
Sinh & counter top lau chi cn nhẹ nhng hơn đnh bng giy,
nhn hơn mặc o ci Zipper đng sau lưng :))Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]