Re: Trong tiệm neo


Posted by Q ..23..67.78 on Aug 12, 2019 at 19:52:21:

In Reply to: Trong tiệm neo posted by KT on Aug 12, 2019 at 19:43:45:

nhờ KT hỏi họ gim họ lm sao m con họ lại muốn đi học bc sĩ
mnh thấy c nhiều người lc họ đi học họ học dốt hơn mnh nhiều m giờ con họ hơn con mnh nhiềuMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]