Re: Đng Trng Hạ Thảo


Posted by DG ..24..154.20 on Jan 10, 2019 at 10:52:55:

In Reply to: Re: Đng Trng Hạ Thảo posted by CH on Jan 10, 2019 at 10:46:30:

ừa .... c thể c ngui uống hợp như ng cậu của hắn o*? Los, uống ri mới phone quảng co với b chị (m hắn), v m hắn ku con gi mua dm ... c thể ong cậu hợp nhưng m hắn th c bịnh kh thở nn fải cẩn tha^.n vu. thuo^'c men, v exercise thở đều đặn nhưng b lui, it' chịu đi tới đi lui, ht thở , ngồi 1 chổ suốt

ba` ddang ngo^`i 1 ddo^'ng o*? ghe^' sofa , nhi`n co' ve? ye^'u, va` ddang ddeo oxy

to^'i no^'c 1 vie^n thuo^'c ngu?, 1 cup Night Quil, sa'ng lu*` ddu*` la` ddu'ng rui` ... Night Quil da^.t mi`nh te tua ne^n DG khong da'm uo^'ng khi bi. fluMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]