Re: Thấy mà ghê


Posted by ch ..73..178.54 on Feb 12, 2020 at 11:04:40:

In Reply to: Re: Thấy mà ghê posted by DG on Feb 12, 2020 at 10:53:39:

không, bx tui không đeo, lớn tuổi rồi chớ có c̣n nhỏ bé như Q , như DG mà đeo làm chi ?Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]