Re: nên hay không nên


Posted by DG ..38..236.146 on Nov 02, 2018 at 09:27:44:

In Reply to: Re: nên hay không nên posted by KT on Nov 02, 2018 at 09:14:09:

chị lớn nhất, ở không nên bị bên chồng giao coi ba chồng bị cancer 3-4 năm nay rùi KT ui …. I think chị ấy coi ba chồng from 8-3pm …Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]