Re: Các bạn Công Giáo


Posted by tn ..73..91.53 on Oct 03, 2018 at 15:32:05:

In Reply to: Các bạn Công Giáo posted by KT on Oct 03, 2018 at 14:14:34:


Phải, hy như giống giống vậy đó,,, tuợng tn thấy là tóc đen, cái này tóc nâu
h́nh như là Đức Mẹ La Vang th́ phải ...Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]