Re: HA và cáo check in&out technique from this master


Posted by PV ..107..216.153 on Jun 19, 2019 at 08:55:06:

In Reply to: Re: HA và cáo check in&out technique from this master posted by honhoang on Jun 19, 2019 at 08:41:38:

Cho bác hay,

Pḥng gym nhà tôi có một kicking bag, có đủ các gears để tập boxing và kick boxing luôn :)

Tập boxing là bộ môn thể thao, c̣n coi technique trong tinh thần b́nh thản th́ có sao đâu nào!Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]