Re: a day after Valentine


Posted by CH ..104..192.111 on Feb 15, 2019 at 10:00:18:

In Reply to: Re: a day after Valentine posted by MSP on Feb 15, 2019 at 09:47:35:

Giỏi qu, khng biết lm sao m MSP sắp xếp thời gian được . Vừa đi lm, lo cho 3 nhc, nấu nướng . Đon chắc MSP phải lanh tay lẹ chn .

Phi chạy đi họp - later nha!Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]