Re: Một ngày thật ngắn


Posted by ch ..73..178.54 on Feb 06, 2020 at 15:53:03:

In Reply to: Re: Một ngày thật ngắn posted by HA on Feb 06, 2020 at 15:41:13:

Chắc khoảng 2hr 30' mỗi ngày . Nếu tính luôn lái xe đi vê nữa th́ khoảng 3hrs chưa kể về nhà tắm rửa .Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]