Re: hôm nay


Posted by O(*_*)O ..207..219.36 on May 14, 2019 at 08:08:08:

In Reply to: hôm nay posted by Q on May 14, 2019 at 07:59:09:

u có định da^n~ mấy nhóc về thăm Huế không man ...

O(*_*)O lần này sẽ ghé Huế để biết mấy nơi mà my mom hay nhắc ....Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]