Re: Black Friday


Posted by TLN ..172..16.12 on Nov 23, 2018 at 11:43:36:

In Reply to: Re: Black Friday posted by HA on Nov 23, 2018 at 10:19:34:

Chị du của TlN cũng thch starbucks như HA vậy, she ni travel ở đu ko c starbucks l she thấy mất vui 🙃Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]