Re: HA


Posted by TLN ..172..20.128 on Feb 12, 2020 at 12:09:23:

In Reply to: Re: HA posted by Hải Âu on Feb 12, 2020 at 12:07:31:

Yes. Hồi trẻ bố TLN đẹp hơn mẹ TLN, giờ th́ ngược lại. Bởi vậy bố TLN vẫn c̣n ghen lắm, hễ mẹ TLN đi đâu lâu là gọi kiếm miết heheheMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]