Re: ng hộ Corona virus


Posted by DG ..73..229.99 on Mar 19, 2020 at 14:55:01:

In Reply to: ng hộ Corona virus posted by tn on Mar 19, 2020 at 14:47:37:

DG ln net "google", ton thấy toa`n cch trnh virus ny nọ, hay ng` ny chết ng` kia nhiễm bịnh, v.v.

DG sợ ăn hết thức ăn đang c ở nh v khng muốn chạy ra đung mua nn ăn t lại, chắc kỳ ny xu'ng ca^n :))
Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]