Re: nên hay không nên


Posted by Lz ..107..108.75 on Nov 02, 2018 at 10:07:05:

In Reply to: Re: nên hay không nên posted by DG on Nov 02, 2018 at 10:02:29:

Bởi tôi đoán có thể là vậy nên mới có cái câu cuối cùng cho bác đó thôi :)

Mấy người chị im ru có khi là v́ họ cũng chẳng biết ḿnh có cần ǵ không, sợ thêm người lắm việc Bác ca6`n người th́ cứ hỏi thẳng họ, nói "tối nay em bận abc chị sang phụ được không?", họ nói không th́ hỏi tối mai etc, chừng nào họ không chịu đi hẵng hay




Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]