Re: Đng Trng Hạ Thảo


Posted by tm tịnh ..108..220.142 on Jan 10, 2019 at 10:48:28:

In Reply to: Re: Đng Trng Hạ Thảo posted by Lz on Jan 10, 2019 at 10:31:52:


3,4 lt nhn sm hm với nước si trong bnh thủy uống mỗi ngy rất tốt .

20 hạt kỷ tử + bng cc kh hm với nước si uống như nước tr .

ti uống mỗi ngy cảm gic rất l khỏe trong người . Cn tc
dụng th nn search trn Google .
Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]