Re: hm nay


Posted by Hải u ..73..174.114 on Jun 12, 2019 at 10:07:55:

In Reply to: Re: hm nay posted by tinh on Jun 12, 2019 at 08:09:47:

Con anh ht giỏi l chuyẹn thường v c gene của anh hl
Thường l vạy nhưng hong phải 100% v cn c Phước Đức hay khong

Con trai HA vo 1 trong vi trung dental school nổi ting ở Mỷ l nhờ c gene của his aunt đang lm post doctor fellow at Yale Medical Center
Con gi HA đang c GPA 3.8 biology at U of Washington l nhờ gene của her aunt ...

Chứ gene của P th mệt zấm ... :)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]