Re: Đng Trng Hạ Thảo


Posted by DG ..24..154.20 on Jan 10, 2019 at 11:09:46:

In Reply to: Re: Đng Trng Hạ Thảo posted by CH on Jan 10, 2019 at 11:05:18:

ở nh DG, rửa chn c ddeo bao tay ... ở nh mẹ, chỉ rửa 2, 3 ci chn mỗi lần ăn nn khong đem theo bao tay qua nh mẹ v phải dấu, cất, mắc cng qu ...Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]