Re: sáng nay nghe radio


Posted by Drama King ..170..64.148 on Jun 21, 2019 at 09:22:41:

In Reply to: sáng nay nghe radio posted by DG on Jun 21, 2019 at 09:12:42:

ừ, chẳng thà ḿnh nói ḿnh cao 1m1 trong dating site, khi họ gặp ḿnh ngoài đời, th́ ḿnh cao 1m8 đẹp chai như tài tử Hàn Wốc á Ghét ...lúc đó không biết cô kia có chạy láy đà để chạy vào không ta ?...hahaha ....Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]