Re: mướn người lo cho người gi


Posted by DG ..38..236.146 on Nov 02, 2018 at 09:57:41:

In Reply to: mướn người lo cho người gi posted by tbm on Nov 02, 2018 at 09:49:23:

ủa anh khong xin tiền IHSS cho mẹ anh ??? ngui trng mẹ th ku họ xin tiền đ biết l khong đủ nhưng đuọc đồng no đở đồng đ

em biết c ng` lạ v nh l tốn km, xo trộn gia ddnh nhưng em lm g đuọc by giờ khong lẽ đ đt ba m chồng ra khỏi nh hihihi . thi kệ, tới đu hay tới đ em so^'ng theo tho*`i tie^'t từng ngy anh ơi hihihiMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]