Re: những khoảng khắc lon moạn trong chuyện đi VN


Posted by Z ..98..134.180 on Mar 11, 2019 at 17:57:23:

In Reply to: những khoảng khắc lon moạn trong chuyện đi VN posted by CTC on Mar 11, 2019 at 17:45:16:

binh thư Tn Tử c viết "đnh cả vườn hoa" th thua xiểng niểng . Đnh 1 bng hoa th chiến thắng ngay trong tầm tay

my 1 cent ! hihihiMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]