Re: Con g ty TG


Posted by DG ..73..229.99 on Nov 29, 2019 at 14:35:53:

In Reply to: Re: Con g ty TG posted by Ch on Nov 29, 2019 at 14:23:02:

24 lbs tnh lun phần đ đng lạnh v bao bọc con g :)) nhn đu c gi'ng g 24 lbs , chắc nch bị chợ n ca^n ăn gian rồi đ lc nch mua về, c đem ln ca^n truc khi cook n khng ?Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]