Re: Ngồi buồn kể chuyện tiệm neo


Posted by Lz ..207..61.9 on Jun 12, 2019 at 10:18:11:

In Reply to: Re: Ngồi buồn kể chuyện tiệm neo posted by honhoang on Jun 12, 2019 at 08:32:37:

Sao bác không về VN đem một trong những người đó sang đây? Phục th́ phải làm ǵ cho họ chứ chỉ nói suông thôi th́ chưa đủ bác ạ :)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]