Re: Q ơi


Posted by Q ..192..191.10 on Nov 29, 2019 at 17:58:12:

In Reply to: Re: Q ơi posted by DG on Nov 29, 2019 at 17:49:36:

yeah hm nay ngần ngừ muốn mua đoi giy michael kors mu đen nhưg rồi ngh tại sao phải bỏ ra hon 60 mua đi giy đen trong khi minh da co đi giy đen pocka dot trắng đẹp b chay
năm ngoi vớt được đi boot da b $50 gio` thy bloomingdales bn đi y chang vy $300Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]