Re: bài đáng đọc - Trần Uyên Nhu


Posted by ch ..73..178.54 on Oct 15, 2020 at 11:07:13:

In Reply to: bài đáng đọc - Trần Uyên Nhu posted by Nhị Ca on Oct 15, 2020 at 10:17:14:

Wow, hay quá . người mới đến Mỹ mà viết tiếng Anh giỏi quá và lư luận rất sắc bén , chính xác .


Giỏi thậtMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]