Re: Q ơi


Posted by DG ..73..229.99 on Nov 29, 2019 at 18:12:13:

In Reply to: Re: Q ơi posted by Q on Nov 29, 2019 at 17:58:12:

DG sợ nhất mua giầy .... mang v thấu đau chn nn t khi mua giầy đang tm the^m 1 đi sneaker mặc với jean m chưa tm đuọc , thử tới thử lui chả m chn d loại đ l NikeMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]