Re: Q ơi


Posted by DG ..73..229.99 on Nov 29, 2019 at 18:42:18:

In Reply to: Re: Q ơi posted by KT on Nov 29, 2019 at 18:21:26:

3.5K l ok rồi ne^'u ddeo ddi la`m, nhẫn đm hỏi hồi đ (1999) DG mua 1 cặp chung ci band để đeo cui c 3.2K , bx KT chịu bỏ tiền qu ha , DG chưa dm si tới mức đ d c tiền đi lm để ginh :)

DG chi? mua le? te?, 1K or va`i tra(m jewelry
Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]