Re: "Thầy bi Saigon xưa", gởi bc tbm


Posted by ikhanh ..98..134.180 on Jan 10, 2019 at 12:09:19:

In Reply to: Re: "Thầy bi Saigon xưa", gởi bc tbm posted by Nhị Ca+ on Jan 10, 2019 at 11:49:06:

Vậy l DĐ tự h mnh h NC:):) hư qa!!!Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]