Re: Cáo & tn & ai muốn biết


Posted by tinh ..76..244.248 on Feb 12, 2020 at 13:14:30:

In Reply to: Re: Cáo & tn & ai muốn biết posted by tinh on Feb 12, 2020 at 13:04:18:

hình trên,she gt cho khách tây về công việc của dân làng thì phải :D
còn hình chèo ghe là she chụp ng ta, có hình she ngồi trên ghe nữa mà mình chưa bỏ lên flickr

Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]