Re: Q ơi


Posted by KT ..71..133.206 on Nov 29, 2019 at 18:08:30:

In Reply to: Q ơi posted by DG on Nov 29, 2019 at 16:12:08:

Hm nay đi shopping với bx tory Burch mua 2 đi giầy v sợi dy nịch, Michael Kors mua 5 cai bp cho em với chu, gh Ctco mua ci tv 75 in đổi ci 65 in ra tiệm, một số đồ dng bx c mua chiếc nhẫn ở costco, một ci laptop, cn KT th mua được 3 ci quần v 2 ci c vạc ci đỏ ci xanh (thấy ng Trump hay mang mu đ nn bắt chước )Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]