Re: tối qua


Posted by Lz ..107..108.75 on Nov 02, 2018 at 10:54:51:

In Reply to: tối qua posted by DG on Nov 02, 2018 at 10:51:09:

Tưởng bác nói "tối qua ... DG phạm tội" để đổi món :) Chứ sáng giờ bác bán than liên tục :)

Thấy bác cứ phải làm liên tục vậy chắc chẳng mấy khi hai v/c phạm tội? Mà hắn không đ̣i hỏi ǵ sao?Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]