hm nay mưa


Posted by DG ..73..148.244 on Oct 03, 2018 at 16:20:26:

dự bo thời tiết sai bt . họ ni hm qua mưa rồi khng mưa chiều hm qua DG tui cy v hm nay lại mưaMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]