Re: hm qua


Posted by DG ..73..229.99 on Feb 06, 2020 at 17:20:34:

In Reply to: hm qua posted by Q on Feb 06, 2020 at 14:08:32:

DG chả bao giờ đi họp g cho nhc, họp điểm th bố n đi v bố n ni tiếng anh rnh như mỹ cn xung phong gip trung th never :) mnh nht nn t khi đi mấy chổ đng nguiMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]