Re: some statistics on frequent posters since 5/14 as of 6/4


Posted by Z ..98..134.180 on Jun 05, 2018 at 08:46:23:

In Reply to: Re: some statistics on frequent posters since 5/14 as of 6/4 posted by space on Jun 05, 2018 at 08:30:23:

tui "đại ngộ" zồi[== ngại độ] nên không cần chuyên trú ǵ nữa Khi nào có ǵ không hiểu mới mở tu viện Hoa Sen ra t́m ! hihi J/KMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]