Re: Than thân ...


Posted by Hải Âu ..73..174.114 on Feb 23, 2020 at 18:11:08:

In Reply to: Than thân ... posted by KT on Feb 23, 2020 at 17:42:58:

Hửi acetone nhièu có hại cho lung & liver ... có thể cancer later

Cancer 2 thứ này là hết cứu ...

KT xem cách nào bớt hửi cho đở hơnMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]