Re: Nancy Pelosi


Posted by CH ..104..192.111 on Jan 10, 2019 at 14:19:20:

In Reply to: Re: Nancy Pelosi posted by Lz on Jan 10, 2019 at 13:42:11:

Tui chỉ nói vấn đề không verify được chatter thôi . Đồng ư với bác sẽ có nhiều chuyện rắc rối nhưng sao thấy bác lo xa quá . Nếu trúng mà khó chuyện lănh / chia th́ mở ra hội từ thiện bỏ biền đó vô rồi giúp dần dần cũng được .Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]