Re: Hỏi


Posted by CH ..104..192.111 on Nov 02, 2018 at 12:49:20:

In Reply to: Re: Hỏi posted by DG on Nov 02, 2018 at 12:47:05:

Nhưng phải c sự đồng của hai bn chớ đu phải ưng l đốn . Nhỏ bạn v ox n đu muốn đốn vừa mất privacy, vừa nng nh chết mấy cy kia của n hết .Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]