Re: a day after Valentine


Posted by slh ..104..192.56 on Feb 15, 2019 at 10:12:56:

In Reply to: Re: a day after Valentine posted by DG on Feb 15, 2019 at 10:02:26:

người đn ng giỏi kiếm $$$ l very good ri man, l cột trụ của gđ thời buối ny th đ l nhứt ưu rồi

m thi đừng c so snh chi cho mệt man ơi, ai cũng như nhau th cn g ni nữa :o))Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]