Re: Truyện hay: "Chào mẹ"


Posted by Z ..98..134.180 on May 17, 2020 at 08:09:26:

In Reply to: Re: Truyện hay: "Chào mẹ" posted by honhoang on May 17, 2020 at 07:52:08:

---- Too deep no' chi`m me. no' luo^n!)

Đúng on! Tôi lại hiểu và thích câu này của honhoang nhất !

1 ngày Chủ Nhật an lành há anh honhoang.Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]