Re: good morning from NY


Posted by tinh ..76..244.248 on Nov 22, 2019 at 10:54:50:

In Reply to: Re: good morning from NY posted by DG on Nov 22, 2019 at 10:43:06:

only enjoy eating còn cooking là nhịm vụ nn enjoy làm nhịm vụ ihihi

ba ax enjoys eating much more than everyone, ngày he eats 5 l̀n, ngoài 3 bữa chính còn eat thm 2 l̀n nữa, nhứt là bủi t́i còn đi lục food ăn ḍm thm ehehee, tui thì t́i đói bụng thì cho qua lun

G ngày ăn ḿy ḅn ? khg tính ăn vặt nha, chứ mà tính ăn vặt thì ba ax ăn cả ngày ihihiiiMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]