Re: MAGAA, MXAA th đng :(


Posted by tinh ..76..244.248 on Sep 13, 2020 at 15:33:55:

In Reply to: Re: MAGAA, MXAA th đng :( posted by GS on Sep 13, 2020 at 15:25:35:

4 năm qua lẹ lắm, nhưng ̉ng đã lăm le con gái ̉ng có đủ tài năng đ̉ làm t̉ng th́ng đàn bà đ̀u tin của nước mỹ đó nhen

VN mình khoái tìn và ham nghe ṃt ngọt, nn được ăn chút ṃt là t́i cả cái đ̀u, họ hung hăng đ́n đ̣ khi họ mún dùng tượng đài chín sĩ Houston đ̉ làm nơi cho dn VN campaign cho Trump, thì Hubert Võ khg cho, th́ là họ phản kháng cả Hubert VõMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]