Re: thằng scam hôm nọ


Posted by ch ..67..172.4 on Nov 24, 2018 at 10:50:03:

In Reply to: Re: thằng scam hôm nọ posted by Hải Âu on Nov 24, 2018 at 10:47:06:

Đúng thế, bên này tôi cũng thế . Thật là dại giống nhau .

và cũng xin new card sau khi giải quyết xong .Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]