Re: good morning from NY


Posted by tn ..69..80.64 on Nov 22, 2019 at 10:37:44:

In Reply to: Re: good morning from NY posted by DG on Nov 22, 2019 at 09:27:21:

khong hắn l tn khong hợp voi mẹ đu .... tn l nguoi mẹ hay tm sự nhất đ ..... nhưng ci g mẹ khong dng l tn ni .... tn mua cho mẹ 1 ci iphone, 1 ci ipad,,, bay giờ mẹ cho hết roi ...Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]