Re: o đầm


Posted by KT ..107..97.93 on Apr 25, 2019 at 10:03:09:

In Reply to: Re: o đầm posted by DG on Apr 25, 2019 at 09:40:24:

KT để thấy đồ sale thường l đồ vạc bỏ, v dụ như đồ ăn bn sale trong mấy chợ VN ton l đồ c vấn đề rồi đem sale cho người ham rẻ , KT đi chợ VN hong ham đồ rẻ đu, cn quần o sale c thể l đồ out of date khng G ?Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]